Storebrand logotyp

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand High Yield Företagsobligation A SEK

Storebrand High Yield Företagsobligation investerar i företagsobligationer med låg kreditvärdighet, High Yield, i Norden med tyngdpunkt på Sverige, men kan även placera i emittenter utanför Norden och i viss mån i företagsobligationer med högre kreditvärdighet (Investment Grade). Fokus kommer att ligga på BB rating eller motsvarande och de som saknar officiell rating, snarare än B, vilket ger en relativt konservativ kreditrisk. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med sto

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

Not Benchmarked

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2023-10-31)

3 395 MSEK

Fondens startdatum

2020-06-11

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0013877263

PPM

Nej

UCITS

Ja

Fondkurs (2023-11-29)

111,9611 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Gustaf Linnell

Per 2023-10-31

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

SESweden (Kingdom Of) 0%
SESweden (Kingdom Of) 0%
Cash SEK
LUMillicom International Cellular SA 7.09%
Uoppgjorte poster
SGSiriusPoint Ltd 8.11%
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y -CASTSS PERP 12/26 NDA Pay
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y -CASTSS PERP 12/26 NDA Receive
DKJyske Bank A/S 9.07%
SESparbanken Syd 0%

Totalt: 134 innehav

Visa komplett portfölj

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

-

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Nyckeltal

Ränteduration

-

Kreditduration

-

Yield to maturity

-

Snittrating

-

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-
Hållbarhetsrisk
-
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis
Cannabis
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Vapen och krigsmaterial
Vapen och krigsmaterial
Pronografi
Pronografi
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver

Normbaserade exkluderingar

Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen

Vi investerar inte heller i statsobligationer från länder med regeringar som är systematiskt korrupta, instabila och/eller förtryckande.

Manager

Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Manager

Stefan Wigstrand
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2023. Tidigare över 25 års erfarenhet av den nordiska kreditmarknaden där han förvaltat flera olika typer av kreditmandat. Tidigare Case Asset Management, portföljförvaltare 6 år. Dessförinnan förvaltning på Skandia och Nexum samt med kreditanalys på Öhman.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I september steg fonden med 0,17 procent. Hittills i år har fonden stigit med 4,51 procent. Oktober månad bjöd på en volatil räntemarknad vilket även påverkade sentimentet på riskfyllda tillgångar negativt initialt. Från att den amerikanska 10-årsräntan nådde 5 procent för första gången sedan 2007 så kom marknadsräntorna ner mot slutet av månaden, och fortsatte ner i början på november, till följd av svagare konjunkturdata och att flertalet centralbanker höll sina styrräntor oförändrade. I Sverige vände 5y marknadsräntorna ner och räntekänsliga tillgångar som fastighetsaktier utvecklades positivt. Ett flertal framgångsrika transaktioner i primärmarknaden för fastighetsfinansiering genomfördes också under månaden. Högbelånade fastighetsbolag behöver fortsatt banta skuldsättningen men de flesta noterade fastighetsbolag verkar ha hittat en fungerande Finansieringsmix av bank och kapitalmarknadsfinansiering. Utanför fastighetssektorn var marknadsaktiviteten hög och ett flertal större finansieringstransaktioner genomfördes under månanden som till exempel Volvo, Stora Enso och SEB. Avkastningsmöjligheterna i kreditmarknaden är i dagsläget mycket goda även med beaktande av den allt osäkrare konjunkturutvecklingen och svårigheterna inom fastighetsbranschen. Fonden är fortsatt något defensivt positionerad men avser öka investeringarna i bolag med hög likviditet och kassaflöden som kommer att klara av den nya makroekonomiska miljön med högre räntor och mindre centralbanksstimulanser. Under månaden genomfördes ett flertal transaktioner i primärmarknaden. Fonden investerade i obligationer emitterade av fastighetsbolaget Stenhus, skogsbolaget Stora Enso samt i efterställda obligationer utgivna av SEB och Sparbanken Syd. Därutöver köpte och sålde fonden obligationer utgivna av inkassobolaget Intrum och investeringsbolaget Vestum. Samtidigt minskades innehaven i investmentbolaget VNV Global och i fastighetsbolagen Arwidsro och Nyfosa.

Storebrand logotyp

Storebrand Fonder AB | Org. Nr. 556397-8922 | SE-105 39 Stockholm