Storebrand logotyp

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

SPP Mix 20

SPP Mix 20 är en global aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieandel på 20 % och en ränteandel på 80 %. Av aktieandelen placeras 25 % på den svenska aktiemarknaden. Räntedelen placeras utan geografiska begränsningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2023-10-31)

1 487 MSEK

Fondens startdatum

2015-09-15

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0007279757

PPM

Nej

UCITS

Ja

Fondkurs (2023-11-29)

122,5654 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Tore Jørgen Rye

Per 2023-10-31

Region

Europa
Nordamerika
Asien
Sydamerika
Oceanien

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Aktier

Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEStorebrand Obligation A SEK
SEStorebrand Grön Obligation A SEK
SEStorebrand Global Företagsobl. A SEK
SEStorebrand FRN Företagsobligation A SEK
SEStorebrand High Yield Företagsobl. A SEK
SEStorebrand Kortränta A SEK
SEStorebrand Global All Countries A SEK
SEStorebrand Sverige Plus A SEK
SEStorebrand Sverige A SEK
SEStorebrand Global Solutions A SEK

Totalt: 19 innehav

Visa komplett portfölj

Bransch

Industi
Informationsteknik
Finans
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Material
Dagligvaror
Fastigheter
Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag
Små värdebolag

23,85% av fondernas innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis
Cannabis
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Vapen och krigsmaterial
Vapen och krigsmaterial
Pronografi
Pronografi
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver

Normbaserade exkluderingar

Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Manager

Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I oktober tappade SPP Mix 20 0,23 procent. Det sammansatta jämförelseindexet steg med 0,30 procent. Hittills under 2023 har SPP Mix 20 stigit med 3,26 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om 3,88 procent. I oktober tappade Stockholmsbörsen (SBXCAP) 3,8 procent. Globala aktier föll med 0,6 procent medan aktier i tillväxtregioner föll med 3,9 procent. Den svenska penningmarknaden steg med 0,31 procent, svenska statsobligationer steg med 0,32 procent och svenska bostadsobligationer steg med 0,66 procent. I oktober hade fonden 4 procentenheter mer aktier än jämförelseindex, vilket bidrog negativt med cirka -0,1 procentenheter till fondens resultat. Resterande underavkastning under månaden beror på underavkastning i underfonder. Fondens innehav i ESG-fonder bidrog genomgående något negativt till fondens resultat vilket även det kan förklaras av den tydliga uppgången för långa räntor under månaden. ESG-bolag är ofta tillväxtbolag vars intjäning ligger längre fram i tiden. Det innebär att deras nuvarande värdering påverkas mer negativt när de långa räntorna stiger.

Makrokommentar

Det finns en eftersläpning innan effekterna av räntehöjningar och penningpolitiska åtstramningar får fullt genomslag. När stater, företag och hushåll lägger om sina lån med högre lånekostnader som följd kommer det att minska på deras överskott, marginaler och köpkraft. Detta kommer i sin tur att dämpa den ekonomiska aktiviteten och slutligen även inflationen. Även om oron för en recession har avtagit innebär det inte att risken för en recession är över. Det vi ser nu är en förlängning av en konjunkturcykel snarare än en så kallad ”no landing” med rekordlåg arbetslöshet under lång tid. Ofta krävs det dessutom en katalysator för att utlösa en faktiskt recession och historiskt sett brukar en sådan vara en chock som drabbar ekonomin och utlöser en negativ spiral. I den sencykliska fasen är ekonomin dessutom mindre motståndskraftig än tidigt i konjunkturcykeln.

Framtidsutsikter

I början av november, efter ränteuppgången, ökade vi räntedurationen något i Mix-serien genom att minska fondens innehav i fonderna Storebrand Kortränta och Storebrand Företagsobligation och öka innehavet i den nya räntefonden Storebrand Global Short Corporate Bond. Fonden har fyra procent mer aktier än jämförelseindex, jämnt fördelat mellan svenska och globala aktier. Detta är en procentenhet mer än för en månad sedan, vilket beror på ett ökat innehav av svenska aktier.

Storebrand logotyp

Storebrand Fonder AB | Org. Nr. 556397-8922 | SE-105 39 Stockholm